Tunnels

Désignation Route Mise en service Longueur [m]
Heiderscheidergrund N27 1851 55
Esch-sur-Sûre N27 1854 80
Lipperscheid N27 1938 39
Saint-Esprit N57 1988 639
Schieren A7 1993 170
Colmar-Berg A7 1993 185
Pétange N31 1993 59
Biff A13 1994 112
Ehlerange A13 1994 225
Aessen A13 1994 200
Foetz A13 1994 30
Howald A1 1994 456
Pénétrante Sud B3 1995 417
Cents A1 1996 310
Kirchberg N51 1996 140
Mersch A7 2001 530
Roost A7 2001 150
Passerelle à gibier Roost A7 2001 159
Markusbierg A13 2003 1575
Mondorf A13 2003 584
Frisange A13 2003 409
Rond-Point Merl A4 2005 70
Gousselerbierg A7 2008 2695
Tunnel accès secondaire Belval bd du Jazz 2012 120
Grouft A7 2015 2966
Stafelter A7 2015 1850
Junglinster N11 2015 150
Richard Serra Bypass N51 2015 365
Passerelle à gibier Rengelbour A7 2015 100
Central Gate (Micheville) B40 2016 735
Belval Gare B40 2016 80
Ettelbruck Gare   en construction  

Dernière mise à jour